• 2 giờ/buổi, 2 buổi/tuần
  • Tổng thời lượng 56 giờ học và kiểm tra/1 khóa học.
  • Mỗi khóa học kéo dài 14 tuần 
1 1

Thời gian cân đối

Scroll to Top